Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

Projekční činnost


Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních, kde každý stupeň má svůj účel a rozsah dle zákona. V jednotlivých podkategoriích je každý stupeň podrobněji popsán a je vysvětleno, k čemu slouží a co obsahuje. Ne vždy je nutné zpracovávat všechny uvedené stupně. Záleží na velikosti a složitosti projektované stavby a také na podmínkách stavebního řízení na stavebním úřadě.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace:

1. Dokumentace pro územní řízení (DUR)

2. Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)

3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

4. Dokumentace skutečného provedení stavby

5. Dokumentace bouracích prací

 

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Rozsah dokumentace dle vyhlášky č.503/2006 Sb.


ZPRACOVÁVÁ SE PRO DOMY O ZASTAVĚNÉ PLOŠE VĚTŠÍ NEŽ 150M2.
Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby).  Územní řízení je od toho, aby rozhodlo o tom, zda dům navržený architektem je v souladu s územním plánem a může být v dané lokalitě zrealizován. Dále posuzuje napojení stavby na infrastrukturu, což jsou především přípojky k inženýrským sítím (vodovod, kanalizace, elektro, plyn a další) a připojení domu k místní komunikaci (dopravní řešení, sjezd na pozemek). Územní plán může zahrnovat spoustu omezení od samotného charakteru domu (moderní nebo venkovská zástavba), tvaru střechy, tvaru samotného domu nebo jeho velikosti, barev nebo použitých materiálů.

Dokumentace pro územní řízení obsahuje:

A) Úvodní údaje

B) Průvodní zpráva

C) Souhrnná technická zpráva

D) Výkresová část

01. Zákres do katastrálního snímku

02. Koordinační situace

03. Půdorys jednotlivých podlaží

04. Řezy

05. Jednotlivé pohledy

06. Požárně bezpečnostní řešení stavby

07. Projekty inženýrských přípojek (vodovod, kanalizace, elektro, plyn)

08. Dopravní napojení

E) Dokladová část

 

Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)

Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

Dokumentace slouží pro stavební úřad, aby mohl vydat povolení ke stavbě. Dle vyhlášky má své přesně dané dělení a obsah. Detailnost zpracování dokumentace je také přizpůsobena tomuto účelu. Jsou zde jasně čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel všech základních konstrukcí a technologií tak, aby stavební úřad mohl posoudit, že dům je architektem navržen dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu rodinných domů.


TATO DOKUMENTACE NENÍ PRIMÁRNĚ URČENA PRO SAMOTNOU VÝSTAVBU!!!

V této dokumentaci nejsou řešeny technické detaily a neobsahuje položkový rozpočet stavby (výkaz výměr). Pokud se podle této dokumentace rozhodnete stavět, bude nutno během výstavby konzultovat mezi stavební firmou a stavebním dozorem jednotlivé detaily, popřípadě dílčí technologie. 

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situace stavby

01. Situace širších vztahů

02. Koordinační situace

D) Výkresová část

01. Půdorys základů

02. Půdorys jednotlivých podlaží

03. Řezy A-A, B-B

04. Výkres krovu

05. Půdorys střechy

06. Jednotlivé pohledy

E) Zásady organizace výstavby

01. Technická zpráva

02. Zařízení staveniště

F) Dokladová část

01. Plán kontrolních prohlídek

02. Průkaz energetické náročnosti budovy

03. Architek­tonické a stavebně – technické řešení

04. Technická zpráva 

05. Stavebně – konstrukční část (statika)

06. Požárně – bezpečnostní řešení

07. Technika prostředí staveb

08. Zdravo­technika (kanalizace, vodovod)

09. Vytápění

10. Plyno­instalace

11. Projekty přípojek

12. Projekt dopravního napojení

 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

Tato dokumentace je určena pro výstavbu. Při zpracovávání této dokumentace vypracuji všechny zásadní detaily stavby. Jde především o místa, která se musí provést pečlivě, jako jsou atiky, ukončení izolací, návaznost klempířských prvků na stavební konstrukce atd. Výkresy jsou pro přehlednost zpracovány ve větším měřítku a obsahují velké množství informací.
Velmi důležitou součástí projektu je výkaz výměr. Ten slouží k vypracování položkového rozpočtu, na jehož základě je možné nechat vypracovat slepý a ostrý rozpočet. Slepý rozpočet, kde nejsou uvedeny ceny, slouží pro výběrové řízení na stavební firmu jako podklad pro cenovou nabídku. Ostrý rozpočet je s cenami a slouží jako podklad pouze investorovi.


Dokumentace pro provedení stavby obsahuje:

A. Pozemní stavební objekty

 

Architek­tonické a stavebně technické řešení

01. Technická zpráva

02. Půdorys základů

03. Půdorysy jednotlivých podlaží

04. Řezy A-A, B-B

05. Půdorys střecha

06. Pohledy

07. Terasy, zábradlí

08. Výkresy jednotlivých detailů

09. Koor­dinační situace stavby

10. Výpis prvků (okna a dveře, klempířské výrobky, zámečnické výrobky)

 

Stavebně konstrukční část

01. Technická zpráva

02. Výkresová část

 

Technika prostředí staveb

01. Zařízení pro vytápění staveb

02. Zdravotně technické instalace

03. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

04. Vnější vybavení budov – oplocení pozemku

B. Inženýrské objekty

Dokumentace inženýrských přípojek

C. Provozní soubory

D. Výkaz výměr pro položkový rozpočet

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by